Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (“Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và dlskitfree.com (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) từ dlskitfree.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Dưới mọi hình thức sử dụng Dịch vụ từ dlskitfree.com, bạn thừa nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

2. Mục Đích của Dịch Vụ

Dịch Vụ được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận thông tin và nội dung trên trang web dlskitfree.com. Bạn có thể sử dụng Dịch Vụ để truy cập và tìm hiểu các tài liệu, thông tin và nội dung liên quan.

3. Quyền Sở Hữu

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, dữ liệu, tài liệu và tất cả các tài sản khác có liên quan đến Dịch Vụ thuộc về dlskitfree.com và/hoặc các bên thứ ba tùy theo từng trường hợp. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc nội dung liên quan mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu.

4. Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật riêng biệt làm rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Thay Đổi và Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng thông báo trên trang web dlskitfree.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự thay đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web dlskitfree.com.

Việc sử dụng Dịch Vụ từ dlskitfree.com đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trước khi sử dụng Dịch Vụ.